Öğrenci Bilgilendirme Sistemi
Öğrenci Bilgilendirme Sistemi
BİZİ TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

AYDINLATMA METNİ

Çalışan Kişisel Verilerinin ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin

KVKK’ya uygun olarak kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi ve muhafaza edilmesi önemlidir.  TÜRMAK EĞİTİM KÜLTÜR VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ (Bundan sonra “şirket” olarak anılacaktır.) tarafından kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz KVKK’da yer alan temel ilkelere ve veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmektedir. Bu nedenle TÜRMAK EĞİTİM KÜLTÜR VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ olarak sizlere ait kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin korunması, muhafaza edilmesi ve işlenmesi hususunda kanuna uygun teknik ve idari tedbirleri alabilmek için gereken dikkat özen ve hassasiyeti göstermekteyiz. Bu hususların yanısıra işlenen kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirme ve aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki aydınlatma metnini bilginize sunuyoruz:

TÜRMAK EĞİTİM KÜLTÜR VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ KVKK’nın 3. maddesi uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi işlemektedir.

Veri Sorumlusu

 

TÜRMAK EĞİTİM KÜLTÜR VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ

Adres  

 

Yazır Mah. Ordu Sok. No:4 Selçuklu/KONYA

Tel

 

332 265 07 00

E-posta

 

www.turmakokullari.k12.tr

 

1) Kişisel Veri Nedir?           

Kişisel veri, KVKK’da “Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” şeklinde tanımlanmıştır. Tanımdan da anlaşılacağı üzere sizleri belirlenebilir kılan her türlü veri kişisel veridir. Bu nedenle tarafınızın açık rızası olmadıkça ya da KVKK uyarınca açık rıza gerekmeksizin veri işlenebilecek haller var olmadıkça kişisel verilerinizin bir başkası tarafından işlenmesi mümkün değildir. Tüm bunlara ek olarak; siyasi düşünce, mezhep, ırk, din, dernek-vakıf üyeliği, sağlık bilgisi, felsefi düşünce, inanç, cinsel tercih, sabıka kaydı, ceza mahkûmiyet bilgileri, biyometrik veriler ise özel nitelikli kişisel veriler olarak ifade edilmektedir. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenebilmesi için de tarafınızın açık rızası gerekmektedir. Fakat KVKK uyarınca kanuna uygunluk halleri kapsamında açık rıza olmaksızın veri işleme faaliyeti yapılması da mümkündür.

2) İşlenen Çalışan Kişisel Veri Grupları ve Kişisel Veriler:

Veri Kategorileri

Kişisel Veriler (özel nitelikli olanlar da dahil)

Kimlik Bilgisi

Ad, soyad, fotoğraf, TC Kimlik no, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Anne Adı, Baba Adı,  Cinsiyet, uyruk, Kimlik kartı/Nüfus cüzdanı seri no, imza, fotoğraf, medeni durum

İletişim Bilgisi

Telefon numarası (cep ve/veya ev), Adres Bilgileri, Elektronik Posta Adresi (özel ve/veya kurumsal), Şirket içi iletişim bilgileri (dâhili telefon numarası, kurumsal e-posta adresi)

Mesleki Deneyim Bilgisi

Mesleki Deneyim, Eğitim durumu, Mesleki ve Çalışma Süreci Performans Değerlendirme Bilgileri,  sertifika ve diploma bilgileri, yabancı dil bilgileri, CV, aldığı kurslar, hangi tarihte. hangi eğitimi ne kadar süre aldığı bilgisi

Özlük

Bordrolar ve Banka hesap (IBAN) bilgisi, unvan

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Şirketimizin güvenliği için çalışma alanlarında çekilen kamera kayıtları,

Hukuki İşlem Bilgisi

Adli mercilerle ile yapılan yazışmalarda ve olası bir yargı sürecinde mahkemelere verilecek dava ve cevap dilekçelerinde yer alan kişisel veri içeren bilgiler, icra dosyasındaki bilgiler

Sağlık Verisi (özel nitelikli veri)

Sağlık raporu

Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirlerine İlişkin Veriler

Ceza Mahkumiyeti Güvenlik Tedbirleri Adli Sicil Kaydı

Lokasyon

Bulunduğu yerin konum bilgileri

Diğer

Sürücü Belgesi Bilgisi, Askerlik Bilgisi, Bilgisayar Bilgisi,  İmza,  İşyerinde kullanılacak kıyafetler ve ekipmanlar için beden ölçüsü bilgisi, Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunup bulunmadığına ilişkin bilgiler

3) Kişisel Verilerinizin ve/veya Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin Kategorileri ve İşlenme Amaçları: 

Veri Kategorileri

Veri İşleme Amacı

Kimlik Bilgisi

Çalışanlar için iş sözleşmesi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi,

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,

Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,

Resmi ve hukuki işlemlerin yürütülmesi,

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması,

Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

İletişim Bilgisi

Çalışanlar için iş sözleşmesi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

Hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması,

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,

Mesleki Deneyim Bilgisi

Çalışanlar için iş sözleşmesi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

Hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması,

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,

Özlük

Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması

Hukuki İşlem Bilgisi

Çalışanlar için iş sözleşmesi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

Hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması,

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,

Sağlık Verisi (özel nitelikli veri)

Çalışanlar için iş sözleşmesi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

Hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması,

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,

Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirlerine İlişkin Veriler

Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuat Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

Lokasyon

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,

İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi,

Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini,

Diğer

Çalışanlar için iş sözleşmesi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

Hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması,

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,

 

3) Kişisel Verilerinizin ve/veya Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin Alıcı Grupları ve Aktarım Amaçları:

Kişisel verileriniz Aydınlatma Metninin veri işleme amaçları kapsamında, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen veri aktarma şartları uyarınca aşağıda açıklanan amaçlarla belirtilen kişilere ve kurumlara aktarılabilmektedir.

Kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin aktarılması esnasında KVKK’nın 8/2 maddesi uyarınca açık rıza alınmaksızın veri aktarımı yapılmaktadır. Zira veri aktarımı yapılacak haller m. 8/2 uyarınca istisna sayılan hususlar kapsamındadır. Söz konusu veri aktarımı gerçekleştirilirken ve veri aktarımının sonrasında TÜRMAK EĞİTİM KÜLTÜR VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ  olarak her türlü teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

Alıcı Grubu

Aktarım Amacı

İş Ortağı (Bankalar, mali müşavirler)

Şirketimiz tarafından çalışanlarının ücret ödemelerinin sağlanması,
mali kayıtların denetlenmesi,
İş sürekliliğinin sağlanması ve faaliyetlerinin yürütülmesi,
İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,

İş ortağı (mali müşavir)

Finansal ve mali tabloların yeminli mali müşavir tarafından onaylanması

Tedarikçi (Bilgi sistemleri tedarikçi şirketi)

Bilgi teknolojileri destek hizmetlerini sağlamak için

Özel Hukuk Tüzel Kişisi

İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla

Hissedarlar ve Yönetim Kurulu

İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla

Tarafınızca Yetki Verilmiş Olan Vekil ve Temsilcilerinize

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz amacıyla

OSGB firması tedarikçimiz ile

Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, iş sağlığı/güvenliği faaliyetleri, görevlendirme süreçleri, eğitim faaliyetleri ve risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amaçları ile

Yurt içindeki tedarikçi organizasyon şirketi ve konsolosluk veya doğrudan yurtdışında bulunan hava yolu şirketi, otel gibi tedarikçiler ile

Vize başvurusu, yurtdışı fuar/gezi, uçak bileti temini, konaklama ve benzeri mahiyetteki organizasyon ve etkinliklerin yönetimi amacıyla

Tarafınızca referans olarak gösterdiğiniz kişilerle

Teyitleşmek amacıyla

 

 

4) Kişisel Verilerinizin ve/veya Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin İşlenmesine Yönelik Şirket İlkelerimiz:

 1. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesini,
 2. Hukuka uygun olarak işlemeyi,
 3. Verilerin güncelliğini sağlamayı,
 4.  Dürüstlük kurallarına uygun davranmayı,
 5. İşlendiği amaç dışında kullanılmamasını,
 6. İşlendiği amaçla ölçülü ve sınırlı olmasını,
 7. Genel ahlaka, örfe ve âdete uygun olarak işlemeyi;
 8. KVKK hükümleri başta olmak üzere ilgili tüm mevzuat hükümlerine uygun olarak işlemeyi; TÜRMAK EĞİTİM KÜLTÜR VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ olarak ilke edinmiş bulunmaktayız.

                    

5) Kişisel Verilerin ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

 

Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz çeşitli yollardan elde edilebilmektedir. Bu nedenle otomatik ve/veya otomatik olmayan yöntemlerle internet sitesi, sosyal mecralar, elektronik postalar, telefon, faks, sözleşmeler, işin ifasına yönelik şirketimiz bünyesine sunulan evrak ve belgelerle sözlü, yazılı ve elektronik ortam vasıtasıyla elde edilebilmektedir. Sayılan yöntemlerle ulaşılan kişisel verilerin işlenebilmesine ilişkin hukuki sebepler aşağıdaki gibidir.

KVKK’nın  6. maddesi uyarınca Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz;

 • Özel nitelikli kişisel verileriniz açık rıza hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

KVKK’nın  5. maddesi uyarınca Kişisel Verileriniz;

 • m.5/2(a) uyarınca “kanunlarda açıkça öngörülmesi” sebebine dayanılarak hukuki ilişki ile ilgili kişisel veri Vergi Usul Kanunu ve İş Kanunu başta olmak üzere çeşitli mevzuat hükümlerince açıkça izin verilmesi,
 • m.5/2(c) uyarınca “sözleşmenin kurulması ya da ifası” sebebine dayanılarak sözleşmesel ilişkiye esas olan kişisel veriler sözleşmenin ifası, gereklerinin yerine getirilmesi, sözleşmenin devamının sağlanması, ödeme ve tahsilat işlemlerinin yapılması, karşılıklı edimlerin yerine getirilebilmesi,
 • m.5/2(ç) uyarınca “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” sebebine dayanılarak şirketin tabi olduğu kanunen öngörülen saklama sürelerine uyulabilmesi, mevzuatta öngörülen ve sair yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi, iş sağlığı ve güvenliliğinin sağlanabilmesi, bilgi talebinde bulunan kamu kurumları ve kuruluşlarının taleplerinin yerine getirebilmesi, yasal bildirimlerin düzenlenebilmesi, çeşitli yasal yükümlülüklerin eksiksiz yerine getirilebilmesi,
 • m.5/2(e) uyarınca “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” sebebine dayalı olarak kişisel verilerin oluşabilecek uyuşmazlıklarda ispat vakıası olması, hukuki ve teknik desteğin alınabilmesi,
 • m.5/2(f) uyarınca “veri sorumlusunun meşru menfaatleri”

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.                    

6) Veri Sahibinin Hakları:

 

KVKK’nun 11. maddesinde veri sahibinin haklarını hüküm altına almıştır. Madde uyarınca veri sahibi olarak şirketimize başvurarak;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3.  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4.  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6.  “Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi” başlıklı kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7.  Eksik ya da yanlış işlenmiş verinin düzeltildiğini veya ilgilinin talebi üzerine verinin silindiğini veyahut yok edildiğine ilişkin bilginin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9.  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.

7) Verileriniz Hakkında Bilgi Alma Hakkı Kullanılması ve Veri Sahibi Tarafından Başvurunun Yapılması:

Yukarıda açıklandığı üzere kişisel verileriniz hakkında veri sahibi olarak bilgi alma hakkına haizsiniz. Verileriniz hakkında herhangi bir tereddüt duymanız halinde iletişim bilgileri internet sitesinde bulunan TÜRMAK EĞİTİM KÜLTÜR VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ’ e taleplerinizi iletebilirsiniz.

KVKK’nın 13. maddesi kapsamında ve yine aynı kanunun 11. maddesinde hüküm altına alınmış olan haklarınıza dayanarak talepleriniz yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla iletilebilirsiniz. Gerekli açıklamalar ile başvuru ve bilgi talep formuna internet sitemizden ulaşabilirsiniz.

Kanundan doğan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, bu Aydınlatma metninde belirtilen usul çerçevesinde şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Söz konusu talepleriniz . TÜRMAK EĞİTİM KÜLTÜR VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ tarafından en geç otuz gün içerisinde cevaplanacaktır. Başvurular bizzat veri sahibinin kendisi tarafından yapılmak zorundadır. TÜRMAK EĞİTİM KÜLTÜR VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ tarafından sadece veri sahibince yapılan başvuru dikkate alınacak ve başvuru yapan hakkında bilgiler paylaşılacaktır. Başvurular ücretsiz olmakla birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından bir ücret öngörülmesi halinde şirketimiz tarafından kurulca belirlenen ücret sizlerden talep edilebilecektir.

Başvuru talebinizin karşılanabilmesi için başvuruda aşağıdaki bilgilerin eksiksiz olarak yer alması gerekmektedir:

 • Adınız ve soyadınız,
 • T.C. Kimlik numaranız,
 • Yabancı uyruklu iseniz uyruğunuz, pasaport no veya kimlik numaranız,
 • Yazılı başvuru yapılacak ise talep formunun altında ıslak imzanız,
 • KVKK 11. madde uyarınca talebinizin içeriği,
 • Size ulaşım sağlayabileceğimiz telefon ve faks numarası/numaraları,
 • Size ulaşım sağlayabileceğimiz e-posta adresiniz,
 • Tebligata yarar açık adres,

2024 © Türmak Koleji Tüm Hakları Saklıdır