Öğrenci Bilgilendirme Sistemi
Öğrenci Bilgilendirme Sistemi
BİZİ TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

Dikdörtgen: Yuvarlatılmış Köşeler: AYDINLATMA METNİ Tedarikçi, Tedarikçi Yetkilisi, Tedarikçi Çalışanı ve İş Ortağı için Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik

 

 

 

Bu metnin amacı, TÜRMAK EĞİTİM KÜLTÜR VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ  tarafından kişisel verileri işlenen tedarikçi ve iş ortağı çalışanlarının kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin usul ve esasların açıklanmasıdır.

Bu metinde kişisel verilerinizin nasıl toplandığı, kullanıldığı, paylaşıldığı ve aşağıda belirtilen diğer hususlar açıklanacaktır.

 • Şirket sizden hangi kişisel verilerinizi toplar?
 • Şirket kişisel verilerinizi hangi amaçla toplar?
 • Kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri nelerdir?
 • Kişisel verilerin hangi hukuki sebepler ile işlenir?
 • Kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçlar ile aktarılır?
 • İlgili kişi olarak haklarınız nelerdir?
 • Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve şikâyet sürecinin nasıldır?

Dikdörtgen: Yuvarlatılmış Köşeler: Veri Sorumlusu 

 

 

 

Veri Sorumlusu

:

TÜRMAK EĞİTİM KÜLTÜR VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ

Adres  

:

Yazır Mah. Ordu Sok. No:4 Selçuklu/KONYA

Tel

:

0332 265 07 00

E-posta

:

bilgilendirme@turmakokullari.k12.tr

 

Dikdörtgen: Yuvarlatılmış Köşeler: Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir? 

 

 

 

 Veri Kategorisi: Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

 1. Ad
 2. Soyad
 3. TC Kimlik No
 4. İmza
 1. İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi,
 2. İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 3. Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,
 4. Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi,

 

 

 

 

 

 

 Veri Kategorisi: İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

 1. Adres,
 2. Vergi Kimlik No
 3. Telefon Numarası
 4. e-posta
 5. İşe Başlayacağı Görev/Unvan
 6. Eğitim Durumu
 1. İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi,
 2. İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 3. Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,
 4. Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi,

 

Dikdörtgen: Yuvarlatılmış Köşeler: Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Nelerdir? 

 

 

Yukarıda kategoriler halinde sayılmış olan kişisel verileriniz; iş ortakları ve tedarikçiler tarafından beyan edilen bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır.

Dikdörtgen: Yuvarlatılmış Köşeler: Kişisel Verileriniz Hangi Hukuki Sebeplerle Toplanır ve İşlenir? 

 

 

Kişisel verileriniz, Şirketimiz ve/veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK‘nın 5. maddesinde belirtilen;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

 hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır.

Dikdörtgen: Yuvarlatılmış Köşeler: Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir? 

 

 

Kişisel verileriniz kural olarak şirketimiz tarafından üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır. Açık onayınız olmadan hiçbir koşulda, kişisel verileriniz pazarlama veya tanıtım amacıyla işlenemez veya pazarlama amacıyla üçüncü kişilere aktarılmaz.

Kişisel verileriniz aktarılırken, verilerinizin aktarıldığı yabancı ülkenin veri koruma yasalarının en az Türkiye’deki düzeyde olmasına dikkat edilmekte ve verinin gönderildiği üçüncü kişinin verinin korunması için gereken tüm teknik ve idari tedbirleri aldığı konusunda güvence vermesini talep edilmektedir.

 • ŞİRKET’in iş ortaklarına, tedarikçilerine, hissedarlarına, grup ve iştirakleri,
 • Vergi Usul Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar,
 • Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari merciler ve yasal merciler,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler,
 • Yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz,
 • Avukatlar, vergi danışmanları ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler de dâhil olmak üzere veriler 3. kişilerle paylaşılabilmektedir.

 

 

Dikdörtgen: Yuvarlatılmış Köşeler: Kişisel Verileriniz Ne Zamana Kadar Saklanacaktır? 

 

 

Kişisel Verileriniz toplanma amaçlarına uygun olduğu sürece yasaların gerektirdiği süre boyunca saklanacaktır. Kişisel veri kategorilerine özgü saklama sürelerini belirlediğimiz kriterlere uygun hareket etmekteyiz. Sürenin geçmesi halinde kişisel veriniz silinecek, anonimleştirilecek yahut yok edilecektir.

Dikdörtgen: Yuvarlatılmış Köşeler: Aydınlatma Metninde Gerçekleşecek Değişiklikler 

 

 

Bu aydınlatma metni zaman zaman Şirket tarafından güncellenebilir. Aydınlatma metninde önemli bir değişiklik yaptığımız takdirde sizlere e-posta veya diğer yollarla gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.

Dikdörtgen: Yuvarlatılmış Köşeler: İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir? 

 

 

Kişisel verilerinize ilişkin;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme, 
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Dikdörtgen: Yuvarlatılmış Köşeler: Kişisel Verileriniz İle İlgili Başvuru ve Şikayet Süreci Nasıldır? 

 

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınız kişisel veri www.turmakokullari.k12.tr com adresi üzerinden şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız cevaplandırılacaktır.

2024 © Türmak College All Rights Reserved